Да работим заедно
за
младите хора на
България!

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Общо събрание

Общото събрание е върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО и се състои от всички членове. Общото събрание заседава веднъж годишно и има следните функции:

Управителен съвет

Управителният съвет се състои от трима души. Той определя реда и организира дейността на СДРУЖЕНИЕТО. Избира се за срок от три години.

Председателят  на Управителния съвет представлява Сдружението и осъществява оперативното му ръководство.