Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>> Председателя на УС на ИМИИ участва в пресконференция на проект, насочен към създаване на нови, устойчиви работни места за безработни/неактивни лица

На 11 октомври 2016 г, Председателят на УС на Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации“ взе участие в Началната пресконференция на проект BG05M9OP001-1.003-1064-C01 „Създаване на нови работни места  в „Хоспис Царица Елеонора - Варна" ЕООД“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
На пресконференцията присъстваха представители на: Дирецкия Бюро по труда – Варна, Дирекция Регионална служба по заетостта – Варна, неправителствения сектор.
Представиха се целите на проекта, насочени към създаване на нови, устойчиви работни места за безработни/неактивни лица.
Хората с увреждания в България са около 1 млн. души и са около 4.7% от всички безработни. Лицата на възраст над  54 г. в момента също са изключително уязвима рупа. По данни на Агенцията по заетостта в момента всеки трети, търсещ препитание, е в предпенсионна възраст. Като най-голям относителен дял имат лицата без квалификация и специалност. Безработицата сред младежите до 29 г. също се характеризира с високи нива.
Продължаващите негативни промени при тези уязвими групи от безработни лица, наблюдавани през последните години, изискват  предприемане на действия за ограничаване нарастването на безработицата сред тях.
Ето защо проектните дейности са насочени именно към тези три групи безработни.
В рамките на проекта се предвижда да бъде осигурена трудова заетост за срок от 12 месеца общо на 17 лица, от тях: 4 безработни/неактивни лица с увреждания, 11 безработни лица на възраст над 54 г. и двама безработни младежи до 29 г.
Длъжностите на които ще бъдат назначени в Хоспис Царица Елеонора са: Болногледач., Социален асистент, Оператор на компютър  в Кол център и Шофьор.
За да могат да изпълняват своите трудови задължения професионално и качествено за новоназначените лица, които не притежават изискващата се професионална квалификация, в рамките на проекта ще бъде осигурено  професионално обучение за придобиване на  квалификация по професията „Болногледач“, и „Оператор на компютър", а така също и обучение по Ключова компетентност:  Чуждоезиково обучение по Английски език и ключова компетентност: Компютърна грамотност.
Част от работните места ще бъдат запазени и след приключването на проекта.

www.eufunds.bg
Проект BG05M9OP001-1.003-1064-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

<< Назад