Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>> Онлайн списание за младежка заетост

Онлайн списание за младежка заетост ще информира за съвместната работа по напредъка в борбата с младежката безработица в Европа

Официалният старт на списанието за младежката заетост е обявен по време на Международния ден на приятелството на ООН. Близо 200 институции от 26 европейски държави, които изпълняват проекти, финансирани от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, се обединяват, за да споделят резултатите от своите инициативи, насочени към борбата с младежката безработица в Европа.

Стартирало на 30 юли 2019г., онлайн списание (https://youthemploymentmag.net/) ще функционира като ресурс за всички проекти, изпълнявани в рамките на ЕИП и Норвежкия фонд за младежка заетост. Редакционният й екип се състои от експерти, които реализират самите проекти, които редовно разработват материали за напредъка и резултатите от всеки проект. Платформата е създадена от Оператора на Фонда, консорциум от JCP Italy и Ecorys Polska.

Наболелият въпрос в Европа

Според последните данни, показани от Евростат, приблизително 15 милиона млади хора на възраст между 20 и 34 г. не са нито заети, нито в образование и обучение. Тези младежи попадат в така нар. група от NEET. Италия и Гърция са с най-висока безработица сред младите хора, като повече от една четвърт от тях са били извън пазара на труда. За да насърчат устойчивата и качествена младежка заетост в Европа, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия стартираха през 2017 г. ЕИП и Норвежкия грантов фонд за младежка заетост в размер на 60 милиона евро. 26-те мащабни проекта, избрани да получат финансиране, вече изпълняват своите инициативи, чиято цел е да помогнат на около 25 000 млади хора да намерят работа или да създадат нови работни места.

„Уязвимите младежи често попадат извън официалните системи за образование и обучение, както и извън пазара на труда, и има голяма нужда от новаторски решения, трансфер на добри практики и проучвания. 26-те проекта ще развият, пилотират или предприемат почти 100 нови подхода, методи и практики, като подчертават иновативния характер на Фонда за заетост на младите хора”, казва г-жа Грета Хаугой, старши служител в сектор„ Регионални фондове “и Глобален фонд за социален диалог и достоен труд в Службата за финансов механизъм, в Секретариата на ЕИП и Норвежкия грант.

Една платформа отвъд граници

В сравнение с други инициативи на ЕИП и Норвежкия грант, добавената стойност на Фонда за младежка заетост е нейният транснационален фокус. Това е в съответствие със стратегията „Европа 2020“ и политиката на сближаване на ЕС, която взема предвид решаващата роля на регионите и трансграничното сътрудничество за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Въпреки че обхватът на Фонда е огромен (проектните консорциуми обединяват 195 организации от различни сектори, обхващащи техните дейности
в 26 страни), разпространението на резултатите на ниво държави, в които се изпълняват проекти, и потока от информация извън границите е значително предизвикателство. Това е основната причина за създаването на обща комуникационна платформа под формата на онлайн списание. Неслучайно официалното стартиране на списанието е на Международния ден на приятелството на ООН, тъй като консорциумите, които изпълняват проекти, остават в хармонизирани, постоянни отношения помежду си, споделяйки добри практики и обмен на опит.

Местни дейности, глобална информация

Новосъздаденото списание ще обобщава съдържанието, подготвено от всички проекти: не само новини за текущите постижения и информация за техния напредък, но и по-дълги съществени статии и различни медии. Освен това постоянно актуализираният календар ще позволи на публиката да следи всички събития, организирани от проекти в Европа и държавите донори.

„Онлайн списанието ще послужи като платформа за вдъхновение, свързване и повишаване на осведомеността сред младите хора в Европа и ще се превърне в онлайн център за всички субекти, участващи във Фонда“, каза Ракел Торес Прол, служител по комуникациите на Фонда за младежка заетост  в Службата за финансов механизъм, в Секретариата на ЕИП и Норвежкия грант.

За ЕИП и Норвежкия фонд за младежка заетост

• Финансиране – 60,6 млн. Евро
• 3 страни донори – Исландия, Лихтенщайн, Норвегия
• Подпомагане на 26 транснационални проекта, които насърчават качествената младежка заетост
• Специален фокус върху дългосрочно безработните във възрастовата група 25г. – 29г, като допълва съществуващото финансиране от ЕС
• Повече информация: http://eeagrants.org/fundforyouthemployment

Първите две издания на онлайн списанието може да разгледате тук: https://youthemploymentmag.net/archive/

 

<< Назад