Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>> ИМИИ стартира процедура за подбор на младежи за IT обучителни курсове по проект EDIBO

До края на 2019г., ИМИИ ще организира общо два курса:

1-ят курс започва в периода семтември/октомври 2019г. (в зависимост от сформираната група)
Максимален брой обучавани: 25
Продължителност на курса: 10 седмици (200 часа)
Фокус на обучителните курсове: Иновации и Дигиталните умения
Краен срок за кандидатстване за 1-я курс: 15.09.2019г.

Обучителните курсове се организират в рамките на проект „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. EDIBO е насочен към драматичния проблем на младежката безработица и се стреми да насърчи обучението и намирането на работа на младежи до 29 години, както и да отговори на силното търсене на служители в областта на Информационни и комуникационни технологии.

За тези млади хора, партньорските организации oт България, Гърция, Италия, Испания, Литва и Латвия ще сформират "Европейски дигитални обучителни лаборатории" в своята страна. Това са 10 седмици интензивни курсове за обучение със силен фокус върху доразвиване на ИКТ уменията на младежите, включително курсове по английски език. След обучителната фаза, младежите ще имат възможност за стаж, предложен от "фирми-спонсори" на проекта.

Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ), като национален партньор, ще организира общо  6 обучителни курса до края на м. Септември 2021г. с продължителност 200 часа всеки (общо 1.200 часа) по теми свързани с иновациите и дигиталните умения.

Съдържание
на обучителния курс "ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ – ИНДУСТРИЯ 4.0"
Digital skills for the enterprise 4.0

Въведение в компютърните науки
Интернет технологии
Операционна система
Структури за данни
Софтуерни технологии
Алгоритми
Компютърни мрежи
Принципи на програмиране
Програмни езици - Разработка на софтуер - - C език, C ++
Разработване на софтуер за мобилни устройства
Мета език
Езици за програмиране: Java, Python, JavaScript
Уеб разработка (Full Stack Web Development: PHP, JavaScript, CSS, SQL)
Разработване на мобилни приложения  (Java, Swift / IONIC)
Основи на приложения: Java, C #, JavaScript
Frontend development: CSS, LESS, JavaScript + React and angular framework;
DevOps: сървърна инфраструктура, база данни, виртуализация, облачни платформи (AWS, Google)
ИТ терминология (на английски език)
Понятия и признаци на предприемачество;
Парадигми за разработка на софтуер (Agile, Cleanroom, Incremental, Waterfall) и методологии (Kanban, Scrum, XP);
Жизнен цикъл на разработка на софтуер: планиране, тестване, документация и др.

Курсът ще е под формата на тренировъчни сесии с максимална продължителност до 4 часа/ден и ще се проведе в гр. Варна или гр. Бургас (в зависимост от местонахождението на записаните младежи)
В края на курса ще бъде издаден Сертификат за участие с придобитите умения!

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Млади хора на възраст между 18 и 29 години (навършени към датата на кандидатстване), принадлежащи към една от следните категории:
• не учат и не работят (NEET)
• изложени са на риск от социално или трудово изключване (ниски доходи, жени, мигранти, младежи от селските райони)
• с езикови и културни бариери (мигрантите също принадлежат към тази категория)
2. Да пребивават или да живеят в България

КАНДИДАТСТВАНЕ
Младежите, които отговарят на изискванията, трябва да представят попълнен Формуляр за кандидатстване (Приложение A) надлежно подписан, прикрепяйки към него следната документация:
- кратка автобиография
- декларация, удостоверяваща, че лицето принадлежи към категориите, предвидени в настоящата покана (Приложение Б)

Формулярът за кандидатстване, заедно с всички придружаващи документи трябва да бъде изпратен до 15.09.2019г. на адрес: 9000 Варна, бул. Осми Приморски Полк 67а или на е-майл: youth_institute@abv.bg

Първите 25 кандидати, отговарящи на всички изисквания ще бъдат записани за курса, останалите ще бъдат пренасочвани към следващите курсове!

За информация:
Антон Георгиев,
Ръководител на проекта
e-mail: youth_institute@abv.bg

<< Назад