Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>> ИМИИ стартира процедура за подбор на младежи за IT обучителни курсове по проект EDIBO

До края на 2019г., ИМИИ ще организира общо два курса:

1-ят курс започва в периода семтември/октомври 2019г. (в зависимост от сформираната група)
Максимален брой обучавани: 25
Продължителност на курса: 10 седмици (200 часа)
Фокус на обучителните курсове: Иновации и Дигиталните умения
Краен срок за кандидатстване за 1-я курс: 15.09.2019г.

Обучителните курсове се организират в рамките на проект „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. EDIBO е насочен към драматичния проблем на младежката безработица и се стреми да насърчи обучението и намирането на работа на младежи до 29 години, както и да отговори на силното търсене на служители в областта на Информационни и комуникационни технологии.

За тези млади хора, партньорските организации oт България, Гърция, Италия, Испания, Литва и Латвия ще сформират "Европейски дигитални обучителни лаборатории" в своята страна. Това са 10 седмици интензивни курсове за обучение със силен фокус върху доразвиване на ИКТ уменията на младежите, включително курсове по английски език. След обучителната фаза, младежите ще имат възможност за стаж, предложен от "фирми-спонсори" на проекта.

Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ), като национален партньор, ще организира общо  6 обучителни курса до края на м. Септември 2021г. с продължителност 200 часа всеки (общо 1.200 часа) по теми свързани с иновациите и дигиталните умения.

Съдържание
на обучителния курс "ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ – ИНДУСТРИЯ 4.0"
Digital skills for the enterprise 4.0

Въведение в компютърните науки
Интернет технологии
Операционна система
Структури за данни
Софтуерни технологии
Алгоритми
Компютърни мрежи
Принципи на програмиране
Програмни езици - Разработка на софтуер - - C език, C ++
Разработване на софтуер за мобилни устройства
Мета език
Езици за програмиране: Java, Python, JavaScript
Уеб разработка (Full Stack Web Development: PHP, JavaScript, CSS, SQL)
Разработване на мобилни приложения  (Java, Swift / IONIC)
Основи на приложения: Java, C #, JavaScript
Frontend development: CSS, LESS, JavaScript + React and angular framework;
DevOps: сървърна инфраструктура, база данни, виртуализация, облачни платформи (AWS, Google)
ИТ терминология (на английски език)
Понятия и признаци на предприемачество;
Парадигми за разработка на софтуер (Agile, Cleanroom, Incremental, Waterfall) и методологии (Kanban, Scrum, XP);
Жизнен цикъл на разработка на софтуер: планиране, тестване, документация и др.

Курсът ще е под формата на тренировъчни сесии с максимална продължителност до 4 часа/ден и ще се проведе в гр. Варна или гр. Бургас (в зависимост от местонахождението на записаните младежи)
В края на курса ще бъде издаден Сертификат за участие с придобитите умения!

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Млади хора на възраст между 18 и 29 години (навършени към датата на кандидатстване), принадлежащи към една от следните категории:
• не учат и не работят (NEET)
• изложени са на риск от социално или трудово изключване (ниски доходи, жени, мигранти, младежи от селските райони)
• с езикови и културни бариери (мигрантите също принадлежат към тази категория)
2. Да пребивават или да живеят в България

КАНДИДАТСТВАНЕ
Младежите, които отговарят на изискванията, трябва да представят попълнен Формуляр за кандидатстване (Приложение A) надлежно подписан, прикрепяйки към него следната документация:
- кратка автобиография
- декларация, удостоверяваща, че лицето принадлежи към категориите, предвидени в настоящата покана (Приложение Б)

Формулярът за кандидатстване, заедно с всички придружаващи документи трябва да бъде изпратен до 15.09.2019г. на адрес: 9000 Варна, бул. Осми Приморски Полк 67а или на е-майл: youth_institute@abv.bg

Първите 25 кандидати, отговарящи на всички изисквания ще бъдат записани за курса, останалите ще бъдат пренасочвани към следващите курсове!

За информация:
Антон Георгиев,
Ръководител на проекта
e-mail: youth_institute@abv.bg

>>>> ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ EDIBO

 

Информационна среща за представяне на проект “EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории” се проведе на 28.05.2019г. в Хотел-галерия Графит във Варна.

По време на събитието, организирано от Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ) като национален партньор по проекта, бе споделена идеята на проекта, насочен към драматичния проблем на младежката безработица в Европа. Информационната среща целеше не само да представи целите и дейностите на EDIBO, но и да е основа за създаване на сътрудничество между участващите заинтересованите институции,  както и да повиши осведомеността сред целевата група (NEETs) и частни предприятия, действащи на местно и регионално ниво.

Събитието бе официално открито от г-жа Полина Антонова, Председател на УС на ИМИИ, която представи накратко дейността на сдружението и презентира проект EDIBO и ролята на института в изпълнението му на национално ниво.

Вдъхновен от модела "Ускорено обучение по технологични умения", разработен от Световната банка, проектът използва изцяло новаторски подход, като дава централна роля на местния бизнес и неговите нужди от млади служители със специфични знания. EDIBO е насочен към младите хора на възраст до 30 г., които не учат, не работят и са изложени на риск от социално или трудово изключване (младежи с ниски доходи, жени, мигранти, младежи от селските райони).

За тези млади хора, партньорските организации ще създадат "Европейски дигитални обучителни лаборатории" в своята страна. Това са 10 седмични интензивни обучителни курсове, насочени основно върху доразвиване на дигиталните умения на младежите, включително и езиково обучение. След обучителната фаза, младежите ще стажуват във "фирми-спонсори" на проекта.

В резултат на изпълнението на 3 годишния проект се очаква да бъдат обхванати 1050 младежи, най-малко 500 от тях да получат работа, а 100 младежи да станат самостоятелно заети, благодарение на придобитите знания и умения.


Срещата приключи с дискусия между участващите представители на местни бизнес фирми, асоциации, Икономически Университети Варна, областна администрация Варна, община Варна и община Девня, Териториално статистическо бюро – Североизток, РАПИВ, Варненска Търговско-Индустриална Камара, Научно-Технически Съюз Варна и завършващи младежи от Варненската Търговска Гимназия.

Проект EDIBO (www.digitalbootcamps.eu) включва партньори от 7 държави: Гърция, България, Литва, Италия и Испания и е финансиран по EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г.)

>>>>> Стартира „Младежка доброволческа служба” 2019

Община Варна стартира кампания за набиране на младежи на възраст между 16 и 29 години за полагане на доброволчески труд в местни неправителствени организации и институции в следните сфери: екология; изкуство; култура; опазване на историческото наследство; спорт и туризъм; медийно обслужване; социални дейности и др.

Регистрираните в Младежката доброволческа служба доброволци ще бъдат ангажирани за период от един до два месеца през лятото в неправителствена организация, съобразно заявените предварително интереси (от 4 до 6 часа на ден, 5 дни седмично). Доброволците получават средства за дневни разходи и удостоверение от организацията-домакин за продължителността и естеството на доброволческия труд.

Организация-домакин може да бъде всяка организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Всяка организация заявява писмено, попълвайки формуляр за кандидатстване, необходимостта от доброволец/-ци/ и описва подробно дейностите, които доброволецът ще извършва по време на стажа си в нейната структура, както и информация за това как ще бъде организиран престоя му там.

Заявилите желание да упражняват доброволчески труд в сферата на културата, опазване на историческото наследство, медийното обслужване и други, ще имат възможност в рамките от 2 до 4 седмици (по 4 часа на ден) през летните месеци да трупат професионален опит в избрана от тях институция (без да получават средства за дневни разходи).

Крайният срок за подаване на заявления е 30.05.2019 г.

Формуляри на доброволци се приемат на адрес:  гр. Варна 9002,  бул. “Цар Освободител” № 27,  база “Младежки дом”, ет.2 стая 14 или на e-mail: varnanamladite@gmail.com.

Заявления на организации, желаещи да ползват доброволчески труд се подават в деловодството на Община Варна до 30.05.2019 г.

На 18.06.2019 г. (вторник) от 17:30 часа, „Концертна зала” в база „Младежки дом” ще се проведе среща между доброволци и представители на неправителствените организации и институции за разпределяне на доброволците по дейности.

Наредба за условията и реда за включване в Младежка доброволческа служба  и формуляри за кандидатстване може да изтеглите от www.varnanamladite.com

>>>>> EDIBO Информационна среща във Варна, 28.05.2019 г.

П О К А Н А

1-ва Информационна среща


за представяне на проект „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“,
реализиран с финансовата подкрепа на ЕИП и Норвежкият грант за младежка заетост

Организатор: Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ)

 

Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ) ви кани на информационна среща в град Варна на 28 май 2019 г. /х-л Галерия Графит/ от 10:00 ч., за да ви споделим възможностите за включване в нашите „дигитални обучителни лаборатории“ - интензивни курсове за обучение със силен фокус върху развиване на IT уменията на безработни младежи до 29 г.

Готови ли сте да получите нови знания, възможност за стаж, а защо не и нова работа?


Форма за регистрация:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIOihF9uMJPCxHOzzYuvrrTV8WuC0BzYXj2_c9ZHxxf3LH8A/viewform?vc=0&c=0&w=1

>>>>> Награда за студентска солидарност на Фондация Veolia


Вече повече от десетилетие, Наградата за студентска солидарност на Фондация Veolia насърчава студенти от цял свят да създават и прилагат нови модели за устойчиво развитие. Наградата има за цел да бъде в подкрепа на студенти, които активно участват в граждански и солидарни проекти.
Инициативите, с които може да се кандатства, трябва да се съсредоточат върху международната помощ за развитие, насърчаването на социалните връзки и преминаването към заетост, или опазването на околната среда и биологичното разнообразие - трите области, в които работи Фондация Veolia.
Трите най-добри проекта ще си поделят грант от 15 000 евро.

Краен срок: 30 април 2019 г.

 

>>>>> EEA and Norway Grants предлагат 1-годишен стаж в Брюксел


Офисът на Финансовия механизъм (FMO) е секретариат на Грантовете на ЕИП и Норвегия в Брюксел. Всяка година няколко талантливи висшисти се избират да участват в 12-месечна стажантска програма, където получават отлична възможност да приложат знанията си на практика и да придобият умения, за да обогатят бъдещата си кариера.
Търсят се млади хора, наскоро завършили различни образователни и професионални среди с висока мотивация да научат как се управляват грантове и как се реализира европейското сътрудничество. Необходимо е отлично владеене на английски език и висше образование. За една от позициите владеенето на ромски език се счита за плюс.
Стажантите получават месечна стипендия от 1 570 евро и настаняване в индивидуални студиа. Стажантите получават също здравни осигуровки и възстановяване на пътните разходи.

Краен срок: 3 март 2019 г.

Повече информация на: https://eeagrants.org/Who-we-are/Vacancies/Are-you-one-of-our-new-trainees

>>>>> Академия за гражданско образование

Какво е представлява гражданска академия 2018?

Това представлява двудневно обучение, предназначено за младежи от Варна - между 16г. и 25г. То ще се проведе на 1 и 2 Декември от 10 до 17 часа в Клуб по политически науки - Варна. Обучението ще предостави на младежите знания по разнообразни теми, свързани с различните институции, как те функционират и защо са важни за нас, мястото на индивида в общество, ролята на гражданина и още много други.

Защо да участвам в гражданска академия 2018?
- Нови знания и компетенции + сертификат за преминато обучение;
- Повишаване на общата култура - все по-важно качество, което търсят и работодателите;
- Запознаваство с други заинтересовани младежи от града;
- Възможност за пряка комуникация с лектори и експерти;

Запиши се тук:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd91dLPj8S-GLANpmvQvkz5r5KFaaXozngE5dVO-5vsEQz8Fw/viewform?fbclid=IwAR1zJU9KGtNncfPYs8X4tGhCqaHPKS_IkF2EgftmtWLPHyOBR1iXQiZ_Fag

>>>>РАБОТА – КРЕАТИВНОСТ – ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО! Помогнете ни да сглобим пъзела!

РАБОТА – КРЕАТИВНОСТ – ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО!

Помогнете ни да сглобим пъзела,
.... като попълните въпросника https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYQFTWh3tjxCa7MyCjJhknDifc8MOqWPEmBNfjNL7QPX0rqQ/viewform

Основната цел на този въпросник е да разбере по-добре очакванията на младите хора, живеещи в Община Варна, Бургас, Добрич, Дългопол, Белослав, Аксаково. Ще са ви необходими няколко минути, за да отговорите на няколко въпроси. Това, което ще се очертае, ще ни даде възможност да продължим да стимулираме територията, да насърчаваме инициативи, политики и действия за младите хора чрез проекта Youth2Youth. Въпросникът е анонимен. Ако желаете, можете да запишете контактите си в края на компилацията, за да ви изпращаме информация и новини за предстоящи инициативи, както и възможността да имате опит в мобилности по предприемачество в чужбина. Благодарим Ви!

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >