Да работим заедно
за
младите хора на
България!

“Институт за Младежки Инициативи и Иновации”

(ИМИИ) е сдружение с нестопанска цел работещо в
обществена полза.

Институтът осъществява дейности и инициативи насочени към прилагане на добри практики във всички сфери на обществения живот, както и дейности в областта на младежката практика, образованието, науката, иновациите, спорта и културата.

Нашият екип работи за решаване на проблемите на децата и младежите, защита на човешките им права и социални интереси.

Усилията ни са насочени към подпомагане на личностната изява на младите хора, тяхната бъдеща социална и професионална реализация, за интеграцията на уязвими младежки групи от обществото.